Ihmissuhteet ja yksinäisyys

Ihmissuhteet ja yksinäisyys

Ihmissuhdekysymykset koskettavat meistä jokaista ja voivat toisinaan olla hyvin kuormittavia. Alatarin psykologin vastaanotolla voit käsitellä vaikeitakin ihmissuhdekysymyksiä luottamuksellisesti ja tukea psyykkistä hyvinvointiasi silloin, kun jaksaminen on koetuksella. Psykologin ohjauksella on mahdollista vahvistaa myös ristiriitojenratkaisu – ja vuorovaikutustaitoja.

Yksinäisyys on merkityksellisten ihmissuhteiden puutteeseen liittyvä yksilöllisesti määritelty tunne. Se aiheuttaa tyhjyyden, syrjäytyneisyyden ja epähalutun olotilan. Yksinäisyyden tunne voi olla läsnä, vaikka olisimme päivittäin muiden ihmisten ympäröiminä. Alatarin psykologi tarjoaa keskustelutukea, jos tunnet olevasi yksinäinen ja toivoisit muutosta tilanteeseesi.

Ihmissuhteiden ongelmat vaikuttavat koko elämään 

Koko elämänkaaren ajan kohtaamme muuttuvia ihmissuhteita ja olemme erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja rooleissa niin vapaa-ajalla kuin työssä. Meihin vaikuttaa eniten lähimmät ihmissuhteemme tai niiden puute.

Osan ihmissuhteistamme voimme itse valita, mutta emme kaikkia, kuten lapsuuden perhetaustaa. Tasapainoisten ja hyvinvointiamme tukevien ihmissuhteiden löytäminen, rakentaminen sekä ihmissuhteissa pärjääminen ei aina ole yksinkertaista. Ongelmat ihmissuhteissa voivat vaikuttaa laajasti elämän eri osa-alueisiin, kuten emotionaaliseen tasapainoon, itsetuntoon, jaksamiseen, motivaatioon sekä kokonaisvaltaiseen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Haasteita ihmissuhteissa?

Psykologin vastaanotolla tyypillisiä ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä kysymyksiä ovat haasteet seurustelu-, pari-, perhe- ja ystävyyssuhteissa, vanhemmuudessa sekä työyhteisössä kollegoiden tai esimiesten kanssa. Vaikea parisuhdetilanne, tulehtuneet välit vanhempiin, omiin lapsiin, sukulaisiin, ystäviin tai työtovereihin voivat aiheuttaa merkittävää kuormitusta elämässä.

Seurauksena voi olla esimerkiksi pitkäkestoista stressiä, tunne-elämän ongelmia, sosiaalisten suhteiden rajoittumista, turvautumista haitalliseen ja riippuvuuksia aiheuttavaan käyttäytymiseen sekä mielenterveyden horjumista, kuten ahdistusta ja masennusta. 

Alatarin psykologin vastaanotolla on mahdollista käydä läpi oman elämän ihmissuhdekysymyksiä, saada tukea vaikeiden ihmissuhteiden selvittämiseen sekä vahvistaa henkilökohtaisia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, kuten tunteiden hallintaa. Tunteiden hallitseminen on yksi tärkeä vuorovaikutustaito, jota kehittämällä omien ihmissuhteiden laatuun on mahdollista vaikuttaa.

Tunteiden hallinta on kykyä eläytyä omaan tunteiden kirjoon tavalla, joka on sosiaalisesti hyväksyttävä ja tarpeeksi joustava, jotta se sallii viivyttää spontaaneita tunnereaktioita tarpeen mukaan. Tunteiden hallitsemisen taitoon liittyy myös kyky arvioida omia tunteita ja tehdä tunteiden itsesääntelyä, kuten rauhoitella itseään tunteellisesti kiihdyttävässä tilanteessa.

Koetko yksinäisyyttä?

Yksinäisyys on yksilöllisesti määritelty subjektiivinen tunne. Yksinäisyys aiheuttaa tyhjyyden, syrjäytyneisyyden ja epähalutun olotilan. Yksinäisyydestä puhuttaessa ei tarkoiteta yksinoloa. Yksinäisyyden tunne voi olla voimakkaasti läsnä, vaikka olisimme päivittäin muiden ihmisten ympäröiminä.

Yksinäisyyteen voi johtaa iso elämänmuutos, kuten uuteen paikkaan muuttaminen, avioero, itselle merkittävän henkilön kuolema, työn menetys tai kiusaaminen. Yksinäisyyden taustalla voi vaikuttaa psyykkisiä tekijöitä, kuten heikentynyt itsetunto, sosiaalisten tilanteiden pelko, ahdistus tai masennus. Ihmiset, joilla on matala itseluottamus, voivat päätyä eristämään itsensä muista ja kärsiä kroonisesta yksinäisyydestä. Yksinäisyys voi pitkittyessään johtaa syrjäytymiseen.

Toivotko muutosta?

Yksinäisyys kasvattaa riskiä masennukseen, stressille, kasvaneeseen alttiuteen sydän- ja verisuonitaudeille ja erilaisille mielenterveydenhäiriöille sekä kroonistuessaan lisää itsemurhan vaaraa. Alkoholin ja päihteiden väärinkäytön todennäköisyys on uhkatekijä, samoin liikunnan määrän vähentyminen ja huono ruokavalio. Yksinäisyys on mielenterveydelle ja arjen jaksamiselle raskasta sekä haitallista motivaatiolle.

Alatarissa et ole yksin. Ammattitaitoinen psykologimme tarjoaa terapeuttista keskustelutukea ja ohjausta käytännön keinoihin elämäntilanteen parantamiseksi, kun tunnet olevasi yksinäinen tai syrjäytynyt.