Motivaatio ja tavoitteiden saavuttaminen

Motivaatio ja tavoitteiden saavuttaminen

Motivaation avulla ihmisellä syntyy ja säilyy kiinnostus erilaisiin asioihin sekä halu oppia uutta ja saavuttaa itselle tärkeitä tavoitteita. Motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista, pyrkimystä kohti omia tai muiden ihmisten määrittelemiä tavoitteita.

Motivaatiokysymyksissä voit työskennellä Alatarin psykologin kanssa monissa eri elämäntilanteissa. Tavoite voi olla pienempi lähiajan tavoite tai suurempi unelma, jonka saavuttaminen yksin on mutkikasta tai haasteellista. Psykologin tuella voit päästä lähemmäksi omien, henkilökohtaisesti sinulle tärkeiden tavoitteiden löytämistä ja toteuttamista.

Sisäistä motivaatiota etsimässä?

Motivaatio on vahvasti sidoksissa elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Motivaatio jaotellaan psykologiassa usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Olemme sisäisesti eli luontaisesti motivoituneita, mikäli muutoksen halu tulee meistä itsestä; halu oppia uutta, kiinnostus aiheeseen, tekemisestä nauttiminen, halu saavuttaa itselle merkityksellinen ja tärkeä tavoite. Ulkoinen motivaatio puolestaan tulee ulkopuoleltamme, kuten toisen ihmisen määrittämänä tavoitteena. Ulkoisia motivaattoreita ovat esimerkiksi palkitseminen sekä pelko rangaistuksesta tai pakkokeinosta.

Motivaatio hukassa?

Motivaatiokysymyksissä voidaan työskennellä Alatarin psykologin kanssa monissa eri elämäntilanteissa. Opiskelupaikan saanti, pääsykokeisiin valmentautuminen, työnhaku, urheilu, elämäntapavalmennus tai suuren elämänmuutoksen toteuttaminen ovat tyypillisiä tilanteita, joissa oman motivaation ja omien voimavarojen etsimisestä ja voimaannuttamisesta ammattilaisen kanssa voi olla hyötyä.

Tavoite voi olla pienempi lähiajan tavoite tai suurempi unelma, jonka saavuttaminen yksin on mutkikasta tai haasteellista. On myös mahdollista, että motivaation löytymisen tiellä on tavoitteiden puute tai niiden epämääräisyys. Hakemalla tukea psykologilta voit päästä lähemmäksi tavoitteiden löytämistä ja toteuttamista.

Alatarin psykologin lähestymistapa motivaatiokysymyksiin pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn. Motivaatio syntyy, kun tavoite löytyy ja selkenee, kun se muotoillaan konkreettiseksi ja tavoitteen toteuttamiseksi etsitään käytännön keinoja.

Motivoiva haastattelu – löydä oma motivaatiosi

Psykologi voi käyttää apuna motivoivan haastattelun ohjausmenetelmää.

Motivoiva haastattelu on William R. Millerin esittelemä asiakaskeskeinen ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan motivaatiotasi muutokseen. Motivoivan haastattelun keskeinen idea on saada sinut ajattelemaan aktiivisesti omaa tilannettasi ja löytämään itse keinoja ja motivaatiota muutoksen saavuttamiseksi. Käypä hoito -suosituksen mukaisen menetelmän avulla pyritään selvittämään omat arvosi, tavoitteesi, tavoiteltavan muutoksen merkitys sekä käytettävissä olevat resurssit.

Menetelmässä on oleellista, että olet itse mahdollisimman paljon äänessä ja saat sanoittaa ajatuksiasi. Psykologi auttaa sinua hahmottamaan omaa tilannettasi paremmin kertomasi perusteella. Motivaatiotyöskentelyn päämääränä on saada psykologin kanssa aikaan yksilöllinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma toivotusta tavoitteesta ja sen toteuttamiseen ryhtymisestä.