Työyhteisön ohjaus

Työyhteisön ohjaus

Työyhteisön psykologinen ohjaus on ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen palvelu, joka rakennetaan tarpeen mukaan työyhteisölle sopivaksi. Teemana voi olla esimerkiksi työhyvinvointi ja työuupumuksen ehkäisy, ajan- ja stressinhallinta työssä sekä johtajuuden kehittäminen.

Alatarin psykologin ohjauksella voi käsitellä myös työyhteisön sisäisiä ihmissuhteisiin liittyviä konfliktitilanteita ja työilmapiiriasioita. Työyhteisön ohjauksella pyritään aikaansaamaan positiivisia, yhteisöllisiä, työntekijöiden omista voimavaroista ja resursseista kumpuavia uusia toimintatapoja työn arkeen.

Hyötyä myös yksilötasolla

Työyhteisön ohjauksessa Alatarin psykologi hyödyntää tavoitteellista, vuorovaikutteista ja voimavaralähtöistä työskentelytapaa. Ohjauksessa keskitytään löytämään ja voimistamaan työyhteisön luontaisia vahvuuksia ja esiintuomaan työntekijöiden luovuutta myönteisyyden avulla.

Työyhteisöissä on aina olemassa paljon aineettomia resursseja, kykyjä ja taitoja, jotka ovat hyödynnettävissä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, työhön sitoutumisen parantamiseksi sekä työn sujuvuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.

Työyhteisön ohjaus voi hyödyttää työntekijöitä myös yksilötasolla kasvattamaan itsetuntemusta, vahvistamaan itsetuntoamotivaatiota ja yleistä tyytyväisyyttä työssä.   

Työyhteisön ohjaukseen voidaan yhdistää henkilökohtaiseen työhyvinvointiin keskittyvä osuus, joka voi parantaa työntekijöiden työssä jaksamista, työstä suoriutumista sekä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi työstressin hallinta, rentoutumis- ja mindfulness-taidot, psyykkisen ja fyysisen terveyden ylläpito sekä työuupumuksen välttäminen. Psykologi voi toivottaessa ohjata johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä luottamuksella yksilöllisesti. 

Psykologin ammattitaitoista ohjausta 

Ammatinvalinnanohjauksessa käydään lisäksi läpi eri koulutus- ja työmahdollisuuksien alakohtaisia vaatimuksia sekä huomioidaan elämäntilannetekijöiden vaikutusta tulevaisuuden suunnitelmissa. Työmarkkinoiden tilanteesta ja eri alojen työllisyysnäkymistä on myös mahdollista saada asiantuntevaa tietoa, jotta valittu suunta voi johtaa mahdollisimman hyvään työllistymiseen.

Ammatinvalinnanohjaus on prosessi, joka auttaa ymmärtämään itseä paremmin, avaa erilaisia tulevaisuudennäkymiä ja voi synnyttää uusia oivalluksia tärkeiden valintojen ja päätösten tueksi. Ammatinvalinnanohjaus voi hyödyttää jo yksittäisenä keskusteluna, mutta usein se on pidempikestoinen prosessi, joka antaa urapäätöksiä helpottavaa selvyyttä ajan myötä.